ข่าว : แจง แรงงานอิสระสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันที

24 กรกฏาคม 2564